BYGGSKEDE

När detaljplanen har vunnit laga kraft, är det dags att börja bygga. Men innan man kan sätta spaden i marken måste hela bygget planeras noggrant och, om man bygger bostadsrätter, måste en viss andel av lägenheterna vara sålda innan projektet kan gå vidare.

Att bygga ett hus är som att sätta upp en liten tillfällig fabrik. Maskiner ska köpas eller hyras, byggetableringar och vägar ska byggas, och produktionen ska planeras. Först gör man markarbeten och lägger grunden till huset. Därefter sätts väggar och tak upp, och till sist ordnas installationer och inredning. Först när slutbesiktningen är klar är byggentreprenörens arbete slut.

Ett-hus-blir-till-vepa-low-24-40.jpg

24. Val av entreprenadform

Nu startar byggskedet. Byggherren kan välja att organisera projektet på olika sätt.

Vid en totalentreprenad låter byggherren ett annat företag ta ansvar för hela bygget från konstruktionsritningar till färdigt hus.

En utförandeentreprenad innebär att byggherren låter ta fram bygghandlingar med ritningar och beskrivningar. Sedan upphandlas en byggentreprenör som bygger huset enligt specifikationerna i bygghandlingarna.

25. Eventuell förstudie

Om man inte har gjort en fullständig förstudie tidigare, så inventeras nu förutsättningarna för bygget.

26. Programskede

I programskedet definieras slutproduktens mål, krav och egenskaper, vilka beskrivs i programhandlingar.

Om bostäder eller lokaler i byggnaden ska säljas, tas försäljningsmaterial fram och marknadsföringen påbörjas.

27. Systemprojekteringsskede

Arkitekt, konstruktör och installationsprojektörer samordnar handlingarna så att de uppfyller både bygglagstiftningens och byggherrens krav.

28. Bygglovsskede

Byggherren ansöker hos kommunen om bygglov. Bygglovshandlingarna beskriver översiktligt bygget.

Bygglovsansökan bedöms utifrån den fastställda detaljplanen. Om ansökan avslås, måste den bearbetas och lämnas in på nytt.

29. Detaljprojekteringsskede

Detaljerade bygghandlingar tas fram. Dessa blir underlag för entreprenörernas byggnads- och installationsarbeten.

30. Har tillräckligt mycket sålts?

Innan bygget kan starta, krävs det ofta att en viss procent av lägenheterna är sålda eller bokade. Det är vanligtvis ett krav från banken för att få lån till bygget.

31. Produktionsplanering

Byggentreprenören planerar hur produktionen ska genomföras för att klara utlovad tid och kvalitet inom avtalad prisnivå.

32. Inköp av resurser

De resurser som behövs för att uppföra huset ska nu handlas upp. Materialet som huset ska byggas av beställs och maskiner, såsom grävmaskiner och lyftkranar, hyrs in. För att bygget ska fungera behövs oftast underentreprenörer. Underentreprenörerna är företag som tas in för att göra delar av arbetet. Det kan handla om specialister, såsom ställningsbyggare och plattsättare, eller om att komplettera de egna medarbetarna med ytterligare arbetskraft för att klara ett stort jobb.

33. Tillfälliga anordningar byggs

När bygget ska starta bygger man tillfälliga anordningar, såsom manskapsbodar med omklädningsrum och lunchrum, kontor, förråd och transportvägar.

Under tiden som bygget pågår blir arbetsplatsen som ett litet företag i sig själv, där platschefen är högste ansvarig.

34. Markarbeten

Först behöver marken förberedas, så att huset står stadigt och inte drabbas av sättningar eller fuktproblem.

35. Fornlämningar

Alla fornlämningar skyddas av lagen – även de som ännu inte har upptäckts.

Det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.

Om man hittar en fornlämning när man gräver i marken, måste arbetet omedelbart stoppas. Länsstyrelsen kontaktas och fornlämningen undersöks.

Om länsstyrelsen anser att samhällsintresset av bygget överväger, kan man få tillstånd att ta bort fornlämningen efter att den undersökts och dokumenterats. Kostnaden för det arkeologiska arbetet bekostas av byggherren.

36. Grundarbeten

Grunden är den del av huset som står mot marken. Vilken teknik som används för grunden beror på husets konstruktion och om man vill ha källare eller inte.

37. Husets stomme, väggar och tak byggs

Nu ser huset ut som ett riktigt hus med väggar och tak. Denna del av byggprocessen går ofta överraskande fort. Rätt vad det är så har ett hus vuxit upp där det under lång tid har varit en grusgrop.

38. installation och indredning

När tak och väggar kommit på plats återstår mycket arbete på insidan innan huset är färdigt. El och vatten dras in, golv läggs, väggar och tak målas, badrum kaklas och trapphus byggs.

Varje yrkesgrupp ska göra sitt arbete i tur och ordning och det krävs avancerad planering för att få allt att fungera snabbt och effektivt.

De boende har i god tid fått göra inredningsval och påverka utseendet på sin lägenhet.

39. Slutkontroll och slutbesiktning

När huset är helt färdigt gör entreprenören en slutkontroll och kallar till besiktning. En eller flera oberoende besiktningsmän granskar huset med utgångspunkt i de avtal som tidigare har skrivits mellan byggherren och entreprenören.

Besiktningsmannen avgör ensam om huset byggts i enlighet med överenskommelserna.

40. Byggherren övertar byggnaden

När slutbesiktningen är godkänd, överlämnas huset till byggherren. Därmed är byggentreprenörens arbete avslutat.