Planskede 10-23

När kommunen har bestämt sig för att ta fram en detaljplan, börjar en lång process med många parter inblandade. Vid flera tillfällen ordnas samråd, där grannar, myndigheter och intresseorganisationer får tycka till. Efter omfattande granskning fattar byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslut om detaljplanen. Om någon tycker att deras beslut är felaktigt, kan detaljplanen överklagas i tre instanser innan beslutet vinner laga kraft.

Ett-hus-blir-till-vepa-low-10-23.jpg

10. Förslag till program

Kommunens tjänstemän tar fram ett förslag till program, där mål och tänkta förutsättningar redovisas.

11. Programsamråd

Programsamrådet ger myndigheter, föreningar, fastighetsägare, boende och andra intressenter möjlighet att ha synpunkter i ett tidigt skede.

12. Programmet godkänns

Byggnadsnämnden tittar på tjänstemännens förslag till program och på de inkomna synpunkterna.

Om nämnden godkänner programmet kan arbetet gå vidare.

13. Utarbetande av planförslag

Med utgångspunkt i det godkända programmet, arbetar kommunens tjänstemän fram ett planförslag.

Ofta görs tekniska och miljömässiga utredningar som underlag till planförslaget.

14. Plansamråd

När planförslaget är klart skickas det ut på samråd så att myndigheter, fastighetsägare, organisationer, boende och andra intressenter får möjlighet att komma in med synpunkter.

15. Justerat planförslag

Efter plansamrådet bearbetas planförslaget ytterligare en gång med utgångspunkt i de synpunkter som har kommit in.

16. Beslut om slutgiltigt förslag

Det slutgiltiga förslaget presenteras för byggnadsnämnden, som beslutar om det ska ställas ut för granskning.

17. Granskning

Efter byggnadsnämndens beslut finns förslaget tillgängligt i skriftlig form under minst tre veckor.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget måste göra det skriftligt inom granskningstiden.

Tidigare presenterades alla planförslag med en utställning, men den nya plan- och bygglagen kräver endast att förslaget finns tillgängligt i skriftlig form. Kommunen kan dock välja att göra en utställning för att presentera förslaget för kommuninvånarna

18. Byggnadsnämnden tar beslut om detaljplan

Byggnadsnämnden tittar på planförslaget och på de synpunkter som har kommit in. Nu fattas ett slutgiltigt beslut om detaljplanen ska antas.

19. Beslut i kommunfullmäktige

Beslutet kan också fattas av kommunfullmäktige, exempelvis för större detaljplaner och för översiktlig planering.

20. Överklagan till länsstyrelsen

Den som har framfört skriftliga synpunkter på planförslaget och som inte har fått dem tillgodosedda, kan överklaga beslutet till länsstyrelsen*.

*En eventuell överklagan ska skickas till den instans som tagit beslutet, vanligen byggnadsnämnden, inom 3 veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

21. Överklagan till mark- och miljödomstolen

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Det finns fem mark- och miljödomstolar i landet. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt hanterar mål från bland annat Stockholms län.

22. Överklagan till mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Om överklagan avslås här, finns inga fler möjligheter att överklaga. En överklagandeprocess kan ibland ta flera år.

23. Detaljplanen vinner laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om överklagandetiden går ut utan att någon överklagar beslutet, eller om Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagan.

I detaljplanen anges en genomförandetid. Under den tiden har fastighetsägarna en garanterad byggrätt i enlighet med planens bestämmelser.

Kommunen utvecklar allmänna platser, infrastruktur, skolor, förskolor och mycket annat i takt med att planen genomförs.