Iframe

Ingress

Det behövs en markprissättningspolitik som uppmuntrar faktiskt bostadsbyggande

Dold text

Med dagens markpolitik riskerar vi att det byggs färre och dyrare bostäder. För att i förlängningen få en hållbar lösning behöver branschen tillsammans med kommunerna fundera över de konsekvenser som olika system medför och hitta en lösning för markanvisningar och exploateringsavtal som ger ett ökat bostadsbyggande, oavsett konjunkturläge de kommande åren. Markpolitiken behöver vara transparent och seriösa anbudsgivare bör uppmuntras.