10 punkter för ökat bostadsbyggande

Stockholms Byggmästareförening har tagit fram 10 punkter med förslag till kommunerna i Stockholmsregionen på hur hanteringen av plan- och tillståndsärenden på kort sikt kan komma igång för att få ett ökat och snabbare bostadsbyggande. När ett hus blir till sker det i nära samarbete mellan kommunen och byggaren, och då står vi även inför en del gemensamma utmaningar. Vi vill gärna utveckla samarbetet och arbeta tillsammans med kommunerna för ett växande Stockholm!

Ladda ner pdf

10-punkter_Sida.png

Låt byggaren vara med tidigt i processen

Ta tillvara på våra olika kompetenser och undvik onödiga merkostnader.

Klicka för att läsa mer +

Att starta samarbetet mellan kommunen och byggaren i ett tidigt stadium bidrar till att båda parter vet vad de får, samtidigt som risken för stora och ofta försämrande förändringar i sena skeden minskar. Kommunens tjänstemän har kunskapen för att planera stadsbild, gator och torg. Vi bidrar gärna med vår kompetens inom till exempel marknad, byggteknik och terränganpassning. Genom att arbeta tillsammans och ta tillvara på våra olika kompetenser redan innan planarbetet är påbörjat kan vi skapa attraktiva miljöer och effektiva, genomförbara projekt som dessutom blir bättre för de boende.

Passa på där läget är bra

Öka exploatering i kollektivtrafiknära lägen

Klicka för att läsa mer +

I kollektivtrafiknära lägen finns alla förutsättningar för att bygga högt, tätt och fler bostäder än vad som görs idag. Fler bostäder i samma detaljplan ökar effektiviteten och möjligheten att skapa bostäder på kort tid. Passa alltså på att öka exploateringen i nya detaljplaner i kollektivtrafiknära lägen. Det är dessutom både klimatsmart och hållbart att bygga en tät stad.

Ta ansvar för bostadsförsörjningen

Utveckla dialogen med allmänheten så att byggandet inte går i stå

Klicka för att läsa mer +

nskilda personer och organisationer har idag stora möjligheter att överklaga och försena nya detaljplaner. Det är en demokratisk viktig funktion, som ibland överskuggar det stora behovet av boende för alla. Möjligheten till samma inflytande måste vara en rättighet för alla medborgare, oavsett tak över huvudet eller inte, vilket betyder att kommunen behöver vara rösten för de som ännu inte har en bostad. Kommunens politiker och tjänstemän har en viktig uppgift i att förklara för grannarna varför de har beslutat att det ska byggas i ett planerat område och dessutom stå fast vid beslutet. En tidig dialog och tydlighet kring möjligheterna att påverka är mycket viktig för att inte spilla värdefull tid.

Ta ansvar för helheten

Stadsutveckling kräver ett helhetsgrepp, men byggandet kräver detaljplaner

Klicka för att läsa mer +

Vid större exploateringar krävs ett helhetsgrepp för att skapa attraktiva miljöer. Kommuner har god kompetens när det gäller att planera och strukturera helheten, och de bör fokusera på att utveckla områden till bra platser för invånarna att bo på. Samtidigt bygger inte programutredningar några hus, för det krävs en detaljplan som vunnit laga kraft. För att bygga bort bostadsbristen krävs att kommuner slutar göra utdragna utredningar för stadsdelar. Lägg resurserna på faktiska detaljplaner, så att byggaren kan sätta spaden i marken!

Detaljplanera inte in i minsta detalj

Planer behöver tidstålighet – allt går inte att bestämma i förväg

Klicka för att läsa mer +

Kommunen har en viktig uppgift att styra de stora dragen när det gäller en ny plan för ett område, men allt behöver inte planeras in i minsta detalj. Allt går inte att bestämma i förväg; med tiden ändras såväl kraven från kunderna som de tekniska möjligheterna. Det är därför viktigt att detaljplanerna är tidståliga och låta byggaren med sin kompetens se vilka specifika detaljer som en fastighet kräver. Eftersom byggprojekt kan ta lång tid, behöver planeringen tåla omvärldens förändringar. Då kan vi bygga hållbara bostäder som är anpassade efter den senaste och modernaste tekniken samt kundernas värderingar och önskemål.

Ställ krav, men tydliga krav

Samma krav inom och mellan kommuner ger mer rationellt byggande

Klicka för att läsa mer +

Att de krav som ställs är både tydliga och enhetliga är viktiga förutsättningar för att kunna planera när vi bygger. Kommuner ställer krav när det gäller till exempel utformning, sophantering, parkering. Om samma krav även gäller över kommungränserna får vi möjlighet att vässa vår organisation och använda snarlika arbetsmetoder från projekt till projekt, vilket ger oss förutsättningar att bygga snabbare och smidigare. Kommuner bör samla sig över kommungränserna så att processen kring bostadsbyggandet blir förutsägbar. I Stockholmsregionen är det extra viktigt då invånarna inte ser kommungränserna, utan en sammanhållen marknad för bostäder, infrastruktur och arbete.

Var god stör ej! Arbete pågår

Ändra inte förutsättningarna under pågående plan- och byggprocess

Klicka för att läsa mer +

Att bygga ett hus idag kräver planering, framförhållning och uthållighet. Då är det viktigt att samtliga inblandade vet vilka förutsättningar som kommer att råda under hela den långa plan- och byggprocessen. När en planprocess är i gång bör endast nya lagkrav kunna ändra en påbörjad process. Byggaren behöver veta att det som gäller under planeringen även gäller när byggnationen startar.

Satsa på handläggarna

Utöka resurserna inom stads- och samhällsbyggnadskontoren

Klicka för att läsa mer +

Byggindustrin kanske inte förknippas med ett löpande band, men även vår bransch är en industri som inte mår bra av förseningar, avbrott och stopp. Utan tillräckligt många duktiga handläggare i plan- och bygglovsärenden på kommunerna blir det inga nya bostäder. Satsa på utökade resurser inom stads- och samhällsbyggnadskontoren, så att handläggningen blir mer effektiv. Om en kommun tidvis får resursbrist bör det snabbt tas in hjälp för att handläggningen av ärenden ska fortgå.

Först kollektivtrafik, sedan bostäder

Samplanera infrastruktur med bostadsbyggandet

Klicka för att läsa mer +

Satsningar på infrastruktur som ger bättre kollektivtrafik leder till ett ökat bostadsbyggande. Det tar tid att bygga, speciellt nya stadsdelar med de komplexa planeringsprocesser som vi har idag, och ännu längre tid att få ordning på den infrastruktur som ska försörja bostäderna. Planeringen av nya bostäder behöver gå hand i hand med satsningar på infrastruktur, så att kollektivtrafiken är på plats när de första flyttar in i ett nytt område. Spårbunden trafik är extra attraktivt och där järnvägen dras fram dit kommer även jobb, tillväxt och bostäder.

Markprissätt inte för luftslott

Det behövs en markprissättningspolitik som uppmuntrar faktiskt bostadsbyggande

Klicka för att läsa mer +

Med dagens markpolitik riskerar vi att det byggs färre och dyrare bostäder. För att i förlängningen få en hållbar lösning behöver branschen tillsammans med kommunerna fundera över de konsekvenser som olika system medför och hitta en lösning för markanvisningar och exploateringsavtal som ger ett ökat bostadsbyggande, oavsett konjunkturläge de kommande åren. Markpolitiken behöver vara transparent och seriösa anbudsgivare bör uppmuntras.